ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A WWW.SURANYIJUDIT.HU OLDALON TÖRTÉNŐ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓAN

HATÁLYOS 2021.07.30-ÁTÓL

Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák Surányi Judit egyéni vállalkozó (cím: 1116 Budapest, Adony u. 8., adószám: 57517588-1-43; Bankszámlaszám: 11991119-96892484-00000000, Telefonszám: 06-20-590-50-50, email: judit@suranyijudit.hu, honlap: www.suranyijudit.hu) mint szolgáltató által működtetett, üzemeltetett www.suranyijudit.hu domain alatt működő weboldalon elérhető szolgáltatás használatára, igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 2. Szolgáltató: Surányi Judit egyéni vállalkozó, aki a szolgáltatásokat nyújtja és a weboldalt üzemelteti. A Szolgáltató jogosult a teljesítéshez közreműködő(k) igénybevételére.
 3. Szolgáltatás: Szolgáltató által szervezett sütési- és cukrászati élménysütés (a továbbiakban: „workshop”).
 4. Felhasználó: az a személy, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt, a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és aki elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a Szolgáltatóval és akinek kérésére a Szolgáltató szolgáltatást rendel meg a Szolgáltatótól. A szolgáltatásra vonatkozó feltételeket részletesen az ÁSZF tartalmazza.
 5. Weboldal: a Szolgáltató által üzemeltetett www.suranyijudit.hu tartománynév alatt elérhető internetes oldal.
 6. Szolgáltatási díj: A Felhasználó által a szolgáltatás ellenértékeként, azaz annak igénybevétele ellenértékeként Szolgáltató felé fizetendő díj.
 1. AZ ÁSZF HATÁLYA ÉS CÉLJA, A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
 2. A jelen ÁSZF suranyijudit.hu oldalon megjelenő szolgáltatás igénybevételének feltételeit, szabályait tartalmazza.
 3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és az összes Felhasználóra- ide értve ajándékkártya esetén a megajándékozottat.
 4. A jelen ÁSZF időbeli hatálya a kihirdetés napján kezdődik. A mindenkori ÁSZF módosítás vonatkozik a hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is. A jelen ÁSZF hatályát veszti a visszavonásával, vagy ha a Szolgáltató azt módosítja.
 5. A Felhasználó bármely Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére kizárólag akkor jogosult, ha elfogadja a jelen ÁSZF-et, ennek hiányában a szolgáltatás igénybevételére nem jogosult. A megrendelés (szerződéskötés) során a Felhasználó külön is köteles nyilatkozni az ÁSZF elfogadásáról.
 6. A szolgáltatást újonnan igénybe vevő Felhasználók részére a mindenkor hatályos és közzétett ÁSZF a szerződéskötés napjától, illetve a Szolgáltatás igénybevételének napjától hatályossá válik, a regisztráció, szerződéskötés/megrendelés, illetve a felületen történő üzenetküldés során történő elfogadással. A Felhasználók a szolgáltatás megrendelésével, illetőleg igénybevételével egyidejűleg – akkor is, ha nem kötöttek külön szerződést Szolgáltatóval – automatikusan elfogadják jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 7. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-t, módosítás esetén köteles azt a hatálybalépés előtt legalább 15 nappal a Weboldalon közzétenni, amely közzététel alapján az minden Felhasználó részére közöltnek tekintendő. A közzététel során Szolgáltató köteles megjelölni a hatályba lépés időpontját is. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásait továbbra is használja, az egyben azt is jelenti, hogy a módosított ÁSZF-et elfogadta, magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 8. Amennyiben jelen ÁSZF valamely pontja érvénytelen lenne, úgy az az ÁSZF többi pontjának érvényességét nem érinti.
 9. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog szabályai alkalmazandóak.
 10. Amennyiben esetlegesen a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben rögzített valamely jogával nem él, azt nem lehet lemondásnak értékelni, illetve amennyiben esetlegesen a Szolgáltató valamely rendelkezés betartásától eseti jelleggel eltekint, az nem jelenti azt, hogy a rendelkezés ne lenne kötelező.
 11. A Felhasználó a Szolgáltatóval, a szolgáltatás igénybevételére jogosító szerződést a Weboldalon elérhető elektronikus regisztrációs űrlap kitöltésével elektronikus úton köti meg. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Felhasználó a regisztrációs űrlapot hiánytalanul kitöltötte. A Felhasználó a kitöltéssel kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételeket és a Honlapon közzétett Adatkezelési Szabályzat feltételeit megismerte, valamennyi pontjával egyetért, maradéktalanul elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti, valamint az adatkezelési szabályzatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 12. Az előző pont szerint létrejött szerződés nyelve a magyar.

III. A SZOLGÁLTATÁS

 1. Szolgáltató által szervezett sütési- és cukrászati élménysütés – tematikus workshopok, olyan modern technikák megosztása, amelyek követik a jelenkori cukrászati trendeket, a lehető legmodernebb receptekkel, cukrászati stílusokkal.
 1. A workshopokat a Szolgáltató az általa megjelölt és biztosított helyszínen, kis létszámú (maximálisan 10 fős) csoportokban, magyar nyelven tartja. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan meghatározni az adott workshop minimális létszámát, amely fölött a workshopot megtartja. A helyszín a  1221, Budapest Mária Terézia utca 25. szám alatti cukrászati oktatóstúdió. A helyszín a workshop-hoz mindenben megfelelő környezetet és a munkához szükséges teljes felszerelést (alapanyagok, gépek, eszközök, kötény, stb.) biztosít.
 1. A Szolgáltató az elkészítendő desszertek receptjeit a workshop kezdetekor, a workshop helyszínén nyomtatott formában adja át a Felhasználó számára.
 1. A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul ahhoz, hogy a workshopról és annak résztvevőiről készített kép- és/vagy hanganyagot saját reklámozásához felhasználja az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint.
 1. A workshopokon Felhasználó saját felelősségére vesz részt, valamint felelős az általa használt eszközökben felróhatóan okozott károkért. A Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles megfelelő öltözetben és állapotban, a workshop kezdő időpontja előtt 10 perccel megjelenni a workshopon, ott pedig a Szolgáltató előírásainak és utasításainak megfelelően, az általános elvárhatóságnak és a tevékenység jellegének megfelelően, a biztonsági és higiéniai szabályoknak megfelelően eljárni. Ezen rendelkezések megsértése esetén Szolgáltató jogosult a Felhasználó workshopon való részvételéből történő kizárására – mely esetben a Felhasználó nem jogosult a megfizetett díj visszatérítésére.
 1. A JELENTKEZÉS, A DÍJFIZETÉS, A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS AZ ÁTRUHÁZÁS FELTÉTELEI
 1. Mivel a workshopok korlátozott létszámmal indulnak, a Felhasználó a workshopokon való részvételét kizárólag az adott workshop teljes díjának befizetésével tudja biztosítani.
 1. A Szolgáltató workshopjaira történő jelentkezésre Felhasználónak elektronikus formában van lehetősége. A szolgáltatást 18. életévét betöltött személy jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglaltakat. 18 év alatti személyek jelentkezésére kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával van lehetőség, a Szolgáltató külön értesítése mellett.
 1. A jelentkezés során a Felhasználó a suranyijudit.hu honlapon kiválasztja az általa megvásárolni kívánt workshopot és annak időpontját, majd a workshop díjának kiegyenlítése a Szolgáltató honlapján bankkártyás fizetéssel történik. A vásárlás sikerességéről Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mailcímre megküldi a workshop díját tartalmazó számlát, valamint visszaigazoló e-mailben értesíti a Felhasználót. Ezzel zárul a jelentkezés és jön létre a felek közötti szerződéses kapcsolat.
 1. A Szolgáltató és Felhasználó között történő kapcsolattartás az online jelentkezés/regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon, magyar nyelven történik.
 1. Amennyiben a Felhasználó a regisztráció és a vásárlás során téves és/vagy pontatlan adatokat ad meg, az erre visszavezethető problémákért, hibákért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Felhasználónak a jogviszony során lehetősége van az általa tévesen vagy pontatlanul megadott adatok javítására a judit@suranyijudit.hu e-mail címre elküldött levéllel.
 1. A szolgáltatások díjainak változási jogát a Szolgáltató fenntartja, egyúttal vállalja, hogy honlapján minden esetben aktuális díjszabást és tartalmat tüntet fel, valamint a workshopokat érintő bármely módosulásról a Felhasználót a tudomásszerzést követően a lehető leghamarabb tájékoztatja.
 1. Szolgáltató workshopjaira megrendelt szolgáltatás szabadon átruházható, illetőleg erre a célra külön ajándékutalvány is vásárolható. Átruházás esetén a visszaigazoló e-mail emailen elküldve adható át a Megajándékozottnak. Ajándékutalvány esetén a megrendelést 6 hónapig lehet felhasználni – és bármelyik kurzusura érvényes, amelynek ára megegyezik az ajándékutalványon feltüntetett összeggel. A szolgáltatást ajándékba kapó választhatja ki, hogy melyik kurzust venné igénybe – a judit@suranyijudit.hu email címen tud bejelentkezni – amely jelentkezéssel elfogadja az ÁSZF és adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

 1. A SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA

 

 1. Elállás
 1. A vonatkozó jogszabályok (különösen a Ptk. 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Felhasználóra vonatkozó elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatban Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a Rendelet 20. §-a szerinti elállási jogát nem gyakorolhatja.
 1. Ajándékutalvány esetén, a vásárlástól történő elállás joga a Rendeletben meghatározottak szerint, a vásárlást követő 14 napon belül illeti meg a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a szerződéstől Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján áll el, a Szolgáltató a részvételi díjat részére 14 napon belül fizeti vissza a judit@suranyijudit.hu e-mail címre elküldött bankszámlaszámra történő átutalás útján. Az elállás közlésével egyidejűleg a Szolgáltató az ajándékutalványt érvényteleníti. Elállásra a Rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az elállásra vonatkozó írásbeli nyilatkozattal kerülhet sor.
 1. Az elállás jogának gyakorlására a fentiekben nem szabályozott esetekre a Rendelet szabályai irányadóak.
 1. Felhasználó általi lemondás
  1. A Felhasználó a kiválasztott workshop megjelölt időpontját megelőzően legfeljebb 10 munkanappal korábban jogosult a részvételt lemondani. A lemondást követően a már megfizetett részvételi díj bármely workshopra felhasználható, mely a judit@suranyijudit.hu e-mail címre elküldött levéllel egyeztetendő.
 1. A tanfolyamot megelőzően legfeljebb 9-3 munkanap között közölt lemondás esetén a Szolgáltató a tanfolyam díjának 50%-át kötbérként jogosult megtartani. A jelentkező ebben az esetben a már megfizetett részvételi díj 50%-át felhasználhatja különbözeti összeg megfizetését követően új workshop részvételi díjában, mely a judit@suranyijudit.hu e-mail címre elküldött levéllel egyeztetendő.
 1. A tanfolyamot megelőző 3 munkanapon belül közölt lemondás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód, azt Szolgáltató meghiúsulási kötbérként megtartja.
 1. A Felhasználó bármely esetben a lemondást írásban köteles megtenni a judit@suranyijudit.hu e-mail címre elküldött levéllel.
 1. A felmondás (részvétel lemondás) jogának gyakorlására a fentiekben nem szabályozott esetekre a Rendelet szabályai irányadóak.
 1. Szolgáltató általi lemondás/módosítás
 1. A Szolgáltató jogosult a workshopok időpontját vagy meghirdetett tematikáját egyoldalúan módosítani.
 1. Szolgáltató vállalja, hogy bármely módosításról legalább 24 órával a workshop kezdési időpontja előtt a Felhasználó által regisztrált e-mail címre küldött levélben értesíti Felhasználót.
 1. Amennyiben az adott workshop a Szolgáltató Felhasználó érdekkörén kívül eső okból nem kerül megtartásra, a már befizetett részvételi díj bármely szabad hellyel rendelkező workshopon felhasználható, vagy Felhasználó jogosult ezesetben az elmaradt időponttól számított 30 napon belül ezirányú igénye judit@suranyijudit.hu e-mail címre közlésével elállni, mely esetben a workshop részvételi díját a Szolgáltató 14 napon belül visszafizeti.
 1. VI. SZELLEMI ALKOTÁSOK
  1. A Szolgáltatót kizárólagos tulajdonjog, használati jog és szerzői jog illeti meg a Weboldal, illetve a Szolgáltatásának valamennyi elemére és a kapcsolódó szellemi alkotásokra és szerzői joggal védett tartalmára. A Szolgáltatás igénybevétele nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató bármilyen jogot engedélyezne.
  2. Tilos a Weboldal forráskódjának bármilyen visszafejtése, felhasználása, illetve a weboldal bármely mértékű és tartalmú felhasználása a szerződés jellegéből eredően, a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználáson túl.
  3. A résztvevő a Szolgáltató által számára átadott recepteket bármilyen módon (pl.: on-line térben) akkor jogosult megosztani, ha arra a Szolgáltatótól írásos engedélyt kért és kapott! Amennyiben a Szolgáltató fentiekre írásos engedélyt adott a Felhasználó köteles a recepteket pontosan, hiánytalanul megosztani, valamint azokon a Szolgáltató weboldalát, mint forrást is pontosan feltüntetni.

VII. VITÁS ÜGYEK RENDEZÉSE

A Szolgáltató és a Felhasználó esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton rendezik. A Szolgáltató és a Felhasználó közötti valamely szerződésből eredő jogvita eldöntésére a Felek kikötik az workshop helyszíne szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Felek rögzítik, hogy a honlap, vagy a fizetési rendszer bármely jellegű hibájából, hiányosságából eredő esetleges károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, rendelkezései vonatkoznak.
 1. Az adatok kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat Szolgáltató az adatkezelési tájékoztatóban, a www.suranyijudit.hu/adatkezelesi-tajekoztato aloldalon teszi közzé.